Oznámenia

Oznámenia

Dôrazne žiadame obyvateľov obce, aby do odtokov napojených na kanalizačnú sieť neházdali...
    Oznamujeme občanom, že z dôvodu rekonštrukcie cesty bude od 5. augusta 2019...
Vážení obyvatelia, pre opakované znečistenie plastového odpadu žiadame obyvateľov, aby...
Upozorňujeme obyvateľov na zmenu v kalendári vývozu separovaného odpadu. Nový kalendár je...
Obec Oľdza udeľuje "GENERÁLNY PARDON" všetkým majiteľom neohlásených /...
Oznámenie o začatí zmeny územného konania a upustenie od ústneho konania Súvisiace...
Vážení obyvatelia, Touto cestou by som sa chcela poďakovať účastníkom jarnej brigády za...
"PAGGO.online – mobilný obecný rozhlas“ je pomocníkom pre každého, kto...
Oznámenie Obvodný obecný kominár, Ing. Takács Tibor Vám oznamuje, že podľa Komory Kominá...
 Upozornenie okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Dunajskej...

Úvod

Všeobecné informácie

Rozloha obce 8,86 km2
Počet obyvateľov (apríl 2011) 404 ľudí
Nadmorská výška 121-123 m

 

 

Úhrnný prehľad pozemkov podľa druhu pre k. ú. Oľdza

Orná pôda 744,5308 ha
Vinice 61,5788 ha
Ovocné sady 23,2357 ha
Záhrady 14,1996 ha
TTP 0,8697 ha
Lesné pozemky 0,2201 ha
Zastavané plochy 31,0945 ha
Ostatné plochy 10,3315 ha
Spolu 886,0607 ha

 

Klimatické podmienky

Na základe klimatickogeografických typov Slovenska územie obce leží v suchej až mierne suchej oblasti teplej a prevažne teplej nížinnej klímy s miernou inverziou teplôt. Suma teplôt 10°C a viac za jeden rok je 3000-3200.

Priemerná ročná teplota vzduchu v obci je 9,9 °C. Najchladnejší je mesiac január, kedy priemerná mesačná teplota vzduchu dosahuje hodnoty -2,1 °C. Najteplejší je mesiac júl s priemernou mesačnou teplotou 20,5 °C.

Priemerné mesačné a ročné teploty vzduchu (v °C)

Mesiac I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.  Év Amplitúda
Teplota (oC) -2,1 -0,2 4,6 10,5 15,4 19 20,5 19,6 15,7 10 5 0,6 9,9 22,6

Záujmové územie nie je len našou najteplejšou oblasťou, ale patrí aj medzi najsuchšie oblasti Slovenska (oblasť je chránená pred západnými vetrami predhorím Álp a Malými Karpatmi), priemerný ročný úhrn zrážok je 550-600 mm. Najviac zrážok padne v mesiacoch máj, jún a júl – priemerne za mesiac 59,3 mm zrážok.

 

Priemerné mesačné a ročné úhrny zrážok (v mm)

Mesiac I.  II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.  Rok
Zrážky (mm) 32 33 37 43 56 62 60 48 42 48 50 44 555

 

Nerastné suroviny

V katastrálnom území obce sa nachádzajú významné zásoby štrkopieskov nadregionálneho významu na báze riečnych náplavov Dunaja a Malého Dunaja.
V oblasti, kde leží obec Oľdza, sú lokalizované aj významné zdroje kvalitnej pitnej vody vo väčšej hĺbke (katastrálne územie obce patrí do Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov).

Ľudské zdroje

Vývoj počtu obyvateľstva v obci

Rok Oľdza
1980 281
1991 284
2001 258
2002 255
2003 280
2005 319
2008 339
2010 397

Vývoj počtu obyvateľov obce v 80-ych a 90-ych rokoch charakterizoval postupný pokles, avšak v posledných 6 rokoch nastal významný nárast.

Vývoj počtu narodených v obci v období 1995-2010

Obec 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2010
Oľdza 2 0 6 4 0 2 2 5 2 7 4

Vývoj počtu zomretých v obci v období 1995-2010

Obec 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2008 2010
Oľdza 4 3 3 2 3 3 3 5 4 4 4