Separácia odpadu

Ako správne triediť odpad?

Okrem zberu zmesového komunálneho odpadu naša obec zabezpečuje aj odvoz papierového odpadu (modré smetné nádoby) a plastového odpadu (žltými plastovými vrecami) z každej domácnosti.

Okrem tohto sa na verejných priestranstvách obce nachádzajú kontajnery na triedený odpad, ktoré slúžia na zber kovov, skla, papiera, plastov a nápojových kartónov (TETRA PAK). Tieto kontajnery sú označené nasledujúcimi farbami:

zelený = sklo

modrý = papier

červený = kovy

oranžový = nápojové kartóny (TETRA PAK)

žltý = plasty

SKLO 

Sem patria:
Sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem:
Vrchnáky, štuple, tesnenia, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami) a pod.

 

PAPIER 

 

Sem patria:
Noviny, časopisy, zošity, knihy bez tvrdej väzby, listy, obálky, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci a krepový papier, papierové obaly a pod.
Nepatria sem:
Plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, termopapier a pod.

 

PLASTY 

Sem patria:

Číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháre z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektro rúrky, obaly kozmetických výrobkov a pod.
Nepatria sem:

Obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, chemikáliami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

KOVY 

 

Sem patria:
Kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a oceľové viečka, hliníkové obaly, klince, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy, oceľové plechovky, ventily, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo a energetické nápoje.
Nepatria sem:
Novodurové rúrky, obaly zo sprejov, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.

 

NÁPOJOVÉ KARTÓNY (TETRA PAK) 

Sem patria:

Nápojové kartóny od mliečnych výrobkov, džúsov a pod. Nápojové kartóny je potrebné pred triedením vypláchnuť a zošliapnuť.

Nepatria sem:

Vrchnáky nápojových kartónov.

 

DOMÁCA KOMPOSTÁREŇ

Domáca kompostáreň

 

Okrem vyššie uvedených možností, ešte viac môžeme prispievať k zníženiu množstva odpadu, keď kuchynský odpad a drobný záhradnícky odpad využijeme ako užitočnú surovinu prostredníctvom domácej kompostárni. Nepotrebujeme viac, než samotnú kompostáreň a dodržať základné zásady princípu.

Čo patrí do kompostárne:

• z kuchyne a domácnosti: odpad zo zeleniny a ovocia, škrupiny z vajec, usadeniny z kávy a čaju, zvädnuté kvety, suché listy izbových rastlín, kvetový substrát, popoľ z dreva (max. 2-3 kg/m3), výkaly drobných bylinožravých zvierat spolu s hoblinami.

• v malom množstve, nadrobené: perie, srsť, papier (hodváb, hodvábny papier, krabice od vajec), vlna, bavlna a ľanové plátno.

• zo záhrady: okosená tráva, buriny (pred kvitnutím), lístie, slama, drobné konára, suché rastliny (nie choré!), planty, opadané ovocie, hobliny, piliny.

 

Čo nepatrí do kompostárne:
• farby, lak, olej a masti
• syntetické a nerozložiteľné materiály (plasty, sklo, obklady, kovy)
• zbytky jedál, mäso, kosti – aj keď sa rozložia, nie je vhodné ich dať do kompostárne pre túlavé zvieratá a pre muchy, ktoré roznášajú infekcie
• napadnuté a choré rastliny
• podstielka po mäsožravých zvierat pre nebezpečenstvo infekcie
• nebezpečné materiály s obsahom ťažkých kovov (rastlinný odpad popri cestách, baterky, vrecia z vysávačov).

 

INÝ ODPAD

Nebezpečný odpad
Medzi nebezpečný odpad radíme napr. syntetické a acetónové farby, lepidlá, oleje, rozpúšťadlá a pod. Nebezpečný odpad je potrebné odovzdať na miestach na to určených. Môžu to byť zberné miesta napr. v predajniach farieb, autoservisoch alebo zberných dvoroch pre nebezpečný odpad.

Elektroodpad
Medzi elektroodpad radíme napr. pokazené eletrospotrebiče, mixéry, fény, rádiá, počítače a pod. Elektroodpad je potrebné odovzdať na miestach na to určených alebo v predajniach s elektronikou.  

Obecný úrad Oľdza okrem vyššie spomenutých zberov raz za rok zabezpečuje zber elektroodpadu a zber batérií a akumulátorov. Informácie o týchto zberov budú zverejnené v obci obvyklým spôsobom – obecným rozhlasom, na webovej stránke a na úradnej tabule obci.

V prípade potreby zmesový komunálny odpad, alebo veľkoobjemný odpad iného charakteru je možné odovzdať na skládke v Čukárskej Pake počas celého roka.   (http://www.zohzo.sk/-skladka-odpadu).