Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018
 
Názov obce:                                                  Obec Oľdza
Zástúpená:                                                     Ildikó Gyurcsiová
Adresa:                                                          Oľdza č. 16, 930 39 Oľdza
IČO:                                                               00305651
Tel. číslo:                                                       031 / 569 24 77
e-mail:                                                            ou [dot] oldza [at] stonline [dot] sk (ou.oldza)@ou [dot] oldza [at] stonline [dot] sk (stonline.sk)
Vyplnila:                                                         Ildikó Gyurcsiová
 
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 je:      24,07 %
 
 
Na základe nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov v euro/tona (platná od 01.03.2019 do 28.02.2020) je 10,00€.
 
 
 
 
                                                                              
                                                                                               Ildikó Gyurcsiová
 
 
 
 
 
 
 

 

V Oľdzi, dňa 11.02.2019