Oznámenie verejnosti

 Oznamujeme verejnosti,

že z dôvodu plánovaných zmien a doplnkov územného plánu obce Oľdza, verejnosť má možnosť podať žiadosti k plánovaným zmenám a doplnkom ÚPN obce Oľdza a to v písomnej forme poštou, v podateľni obce alebo prostredníctvom elektronickej schránky (cez slovensko.sk) najneskôr do 30.11.2019 vrátane.

Na žiadosti je potrebné uviesť údaje žiadateľa, číslo parcely, ktorej sa zmena týka a navrhovaná zmena zaradenia parcely (napr. výstavba rodinného domu, dielne, atď.).

Vzor žiadosti  môžete stiahnuť tu.