Verejná vyhláška

 Oznámenie o začatí zmeny územného konania a upustenie od ústneho konania