Schválené dokumenty

Na 7. zasadnutí Obecného zastupiteľstva Oľdza dňa 12.11.2019 boli schválené nasledujúce dokumenty:

Kúpna zmluva MVDr. Július Kocúr a manž. (zverejnené 19.11.2019) - neskôr nájdete v časti "Povinné zverejňovanie / Zmluvy"

Rozpočtové opatrenie č. 2 obce Oľdza na rok 2019 - neskôr nájdete v časti "Na stiahnutie / Rozpočet"

VZN č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunlne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza (zverejnené 25.11.2019) - neskôr nájdete v časti "Na stiahnutie / Dokumenty obce"