Dokumenty pred schválením

Návrh VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre územie obce Oľdza 

Dôvodová správa k návrhu VZN č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady stavebné odpady pre územie obce Oľdza

Formulár pre pripomienky a pozmeňujúce návrhy