Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 15.08.2018