Verejná vyhláška

 

Oznámenie a začatí konania vo veci zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability  okresu Dunajská Streda  (08.04.2020)

Oznámenie o začatí územného konania oi predĺžení jej platnosti a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním