Verejná vyhláška

 Oznámenie o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

(Vyvesené dňa: 26.5.2020)

 

 Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania, parc. č. 190/107 a 190/108

 (Vyvesené dňa: 19.05.2020)

 

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania, parc. č. 190/107 a 190/108
(Vyvsené dňa:19.05.2020)

 

Verejná vyhláška o upozornení na povinnosť starostlivosti o svoj pozemok

 (Vyvesené dňa: 21.5.2020)