Aktuality

Aktuality

08.07.2020 - 09:09:40
Environmentálny fond 2020 Projekt „Bojujeme s koronavírusom" Projekt "Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a riešenie následkov spôsobených COVID-19" Projekt "Preventívne opatrenia pred krízovými udalosťami a klimatickými zmenami" Projekt "Podpora...
18.03.2020 - 09:46:11
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania (Vyvesené dňa: 25.11.2020) Verejná vyhláška  -    Rozhodnutie (Vyvesená: 23.11.2020)   Verejná Vyhláška - Úz.rozh. (Vyvesené:12.11.2020)       Verejná vyhláška...
10.01.2020 - 08:50:55
 Kalendár podujatí na rok 2020
06.11.2019 - 08:57:53
Pozvánka na 17. zasadnutie OZ
23.10.2019 - 09:48:24
DODATOK č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oľdza PRIPOMIENKY A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY (Vyvesené: 11.11.2020)   DODATOK č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 4/2019 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM...
25.03.2019 - 05:14:41
Záverečný účet Obce Oľdza za rok 2019 (vyvesené dňa 08.06.2020) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020 (vyvesené dňa 08.06.2020)
11.01.2019 - 06:32:46
Kalendár zberu odpadov na rok 2020
04.10.2018 - 08:51:13
  Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - 19.10.2020 - viď. záložku "Na stiahnutie" Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru – od 31.08.2020  -  vid. záložku „Na stiahnutie” Vyhlásenie času zvýšeného nebezpeč...
13.06.2018 - 07:08:21
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651
11.01.2018 - 01:12:49
Dňa 1.7.2019 bol vykonaný rozbor vody v troch individuálnych studniach obce . Výsledky rozboru: Vzorka č. 1 Vzorka č. 2 Vzorka č. 3