Schválené dokumenty

VZN č. 6/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Oľdza

(vyvesené dňa 04.05.2020)

 VZN č. 7/2020 o ochrannom pásme cintorína na území obce Oľdza

(vyvesené dňa 04.05.2020)