Aktuality

Aktuality

18.03.2020 - 10:46:11
 Oznámenie o začatí stavebného konania o dodatočnom povolení stavby a upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.   (Vyvesené dňa: 26.5.2020)    Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania, parc. č. 190/107 a 190...
10.01.2020 - 09:50:55
 Kalendár podujatí na rok 2020
06.11.2019 - 09:57:53
Pozvánka na 13. zasadnutie OZ
23.10.2019 - 10:48:24
OZNÁMENIE  Oznamujeme občanom, že nasledovné dokumenty budú predmetom rokovania nasledujúceho, 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, ktoré je plánované na 26.05.2020.  NÁVRH NA ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCCE OĽDZA ZA ROK 2019 (vyvesené: 05.05.2020) NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI...
25.03.2019 - 06:14:41
VZN č. 6/2020 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Oľdza (vyvesené dňa 04.05.2020)  VZN č. 7/2020 o ochrannom pásme cintorína na území obce Oľdza (vyvesené dňa 04.05.2020)
11.01.2019 - 07:32:46
Kalendár zberu odpadov na rok 2020
04.10.2018 - 09:51:13
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vid. záložku "na stiahnutie" Ochrana proti požiaru počas vykurovacieho obdobia vid. záložku "na stiahnutie" Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru vid. záložku "na stiahnutie"
13.06.2018 - 08:08:21
 https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00305651
11.01.2018 - 02:12:49
Dňa 1.7.2019 bol vykonaný rozbor vody v troch individuálnych studniach obce . Výsledky rozboru: Vzorka č. 1 Vzorka č. 2 Vzorka č. 3