Dokumenty pred schválením

OZNÁMENIE 

Oznamujeme občanom, že Návrh VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oľdza pred schválením Obecného zastupiteľstva spolu s dôvodovou správou sú prístupné k nahliadnutiu v kancelárii Obecného úradu a na webovej stránke obce. Vaše pripomienky a pozmeňujúce návrhy môžete podať na priloženom formulári osobne, poštou alebo e-mailom v zmysle §6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení najneskôr do 21.02.2020. 

 

Dôvodová správa 

PRIPOMIENKY A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE