Dokumenty pred schválením

OZNÁMENIE 

Oznamujeme občanom, že nasledovné dokumenty budú predmetom rokovania nasledujúceho, 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Oľdza, ktoré je plánované na 26.05.2020. 

NÁVRH NA ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCCE OĽDZA ZA ROK 2019

(vyvesené: 05.05.2020)

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY NA II. POLROK 2020

(vyvesené: 05.05.2020)